Dolomite xám

Mô tả chi tiết:

Kích thước 80-125 µm

Hàm lượng CaO >32%

Hàm lượng MgO >18%

Hàm lượng SiO2 <2%

Độ ẩm <0,3%.