Dolomite cục

Mô tả chi tiết:

Kích thước 5-8 cm

Hàm lượng CaO >32%

Hàm lượng MgO >18%

Hàm lượng SiO2 <2%

Độ ẩm <0,3%

Ứng dụng:

Sản xuất vật liệu chịu lửa.