Dolomite hạt

               Mô tả chi tiết :

 

Kích thước 1-5mm
Hàm lượng CaO >32%
Hàm lượng MgO >18%
Hàm lượng SiO2 <2%
Độ ẩm <0,3%