Dolomite cục

Mô tả chi tiết :

Kích thước 5-8 cm
Hàm lượng CaO >32%
Hàm lượng MgO >18%
Hàm lượng SiO2 <2%
Độ ẩm <0,3%

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline : (024) 3562 6288